กว่าจะมาเป็นบุหรี่ 1 มวนต้องผ่านอะไรมาบ้าง ?

บุหรี่นอก

กระบวนการผลิตยาเส้น

ต้นยาสูบ นับเป็นพืชไร่ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจที่มีการปลูกกันอย่างแพร่หลายกว่า 120 ประเทศ
ทั่วโลก เนื่องจากเป็นพืชที่สามารถเติบโตได้ดีภายใต้สภาพอากาศและสภาพดินที่หลากหลาย สำหรับประเทศไทย
นับเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่มีมูลค่าการส่งออกสร้างรายได้ให้กับประเทศหลายล้านบาท สำหรับจังหวัดสกลนคร
มีพื้นที่ในการปลูกยาสูบเป็นจำนวนมากที่อำเภอโคกศรีสุพรรณ อำเภอพรรณานิคม อำเภอกุสุมาลย์ และยาสูบยังเป็น
สินค้าสำคัญชนิดหนึ่งที่กรมสรรพสามิตดำเนินการจัดเก็บภาษี ตามพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ.2509 มีผลการจัดเก็บ
รายได้ในปีงบประมาณ 2558 จำนวน 62,733.91 ล้านบาท (ข้อมูล : เป้าหมายรายได้ภาษีสรรพสามิต ประจำปี งบประมาณ 2558)

พันธุ์ยาสูบ มี 4 สายพันธุ์ คือ

1. พันธุ์เวอร์จิเนีย (Virginia Tobacco) จะมีลักษณะรสอ่อน เป็นใบยาบ่มไอร้อน ที่บ่มให้แห้งด้วยการ
แขวนเรียงไว้ ซึ่งผ่านอยู่ในท่อเหล็กบริเวณส่วนล่างของเตาบ่ม บ่มใบยาที่ถูกเสียบร้อยเป็นแผงแขวนเรียงไว้ตามแนว
ความสูงของเตาบ่ม ใช้เวลาบ่มให้ใบยาแห้งประมาณ 5-7 วัน ในขณะบ่อม 12-14 ชั่วโมงแรก ปริมาณแป้งที่มีอยู่ใน
ใบยาจะลดลงอย่างรวดเร็ว และต่อมาจะลดลงอย่างช้าๆ จะถูกเปลี่ยนเป็นน้ำตาลหมด เพราะความร้อนช่วยเร่งเอนไซม์
ส่วนปริมาณไนโตรเจนเกือบไม่เปลี่ยนแปลง ใบยาที่เก็บสุกแต่พอดีจากต้น เมื่อบ่มแล้วจะมีสีส้มหรือสีมะนาวสุก กลิ่น
หอมคล้ายน้ำผึ้ง

พันธุ์เวอร์ยิเนีย Virginia Tobacco

ใบยาเวอร์ยิเนีย เป็นใบยาที่มีน้ำตาลสูงสารประกอบไนโตรเจนน้อยถึงปานกลาง และมีนิโคตินปานกลาง ตำแหน่งใบยาที่ให้กลิ่นหอมและควันสูบดีที่สุดเป็นใบยากลางลำต้น ซึ่งมีน้ำตาลมาก ไนโตรเจนน้อยและนิโคตินปานกลาง ใบยาโคนต้นและใบยายอดมีคุณภาพด้อยกว่า จะมีกลิ่นดิน กลิ่นไม้

เมื่อเก็บใบแล้วนำมาเสียบด้วยไม้เสียบที่โคนก้านใบ แต่ละใบห่างกันประมาณครึ่งนิ้ว แล้วนำไป
มัดกับไม้ราวยาอีกทีหนึ่งด้วยตอก ไม้ราวยาหนึ่งๆ จะมีใบยา 2-3 เสียบ ขึ้นอยู่กับขนาดของใบยาหรืออาจนำใบ
ยาไปมัดติดกับไม้ราวยาโดยตรงด้วยเชือกก็ได้ แล้วจึงนำไม้ราวยาเข้าไปวางเป็นชั้นๆ ในโรงบ่ม โดยให้ไม้ราวยา
แต่ละไม้ห่างกัน 6-8 นิ้ว โรงบ่มขนาด 6x6x6 เมตร จะบรรจุใบยาสดได้ประมาณ 2,500-3,000 กิโลกรัม

การบ่มใบยาเวอร์ยิเนีย เป็นการบ่มด้วยไอร้อน โดยใช้ความร้อนจากไฟซึ่งมีตัวเตาฝังอยู่กับผนัง
โรงบ่มด้านนอก แล้วให้ความร้อนผ่านเข้าไปยังท่อโลหะ ซึ่งวางอยู่ภายในโรงบ่มเป็นรูปตัวยู (U) ความร้อนจากผิวท่อจะถ่ายเทให้กับอากาศรอบๆ ท่อ ทำให้อุณหภูมิภายในโรงบ่มเพิ่มหรือลดได้ตามความต้องการ สำหรับเชื้อเพลิงที่ใช้ ได้แก่ ฟืน ลิกไนต์ น้ำมันเตา น้ำมันก๊าดและแก๊ส

การทำบุหรี่

อุณหภูมิกับความชื้นภายในโรงบ่มจะต้องควบคุมให้มีความสัมพันธ์กันทุกระยะ เพื่อให้ขบวนการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีในใบยาเป็นไปโดยลำดับ จะได้สารใหม่เกิดขึ้นทำให้เพิ่มกลิ่น รส และความหอมในใบยา จำนวนชั่วโมงที่ใช้ในการบ่มแต่ละครั้งประมาณ 90-120 ชั่วโมง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพใบยาและตำแหน่งของใบยาบนลำต้น เช่น ใบยาส่วนล่างจะใช้เวลาบ่มน้อยกว่าใบยายอด เป็นต้น

2. พันธุ์เบอร์เลย์ (Burley Tobacco) จะมีลักษณะรสฉุน เป็นใบยาบ่มอากาศวิธีเก็บจะเก็บใบยาที่สุกดีในไร่เป็นใบ แล้วเสียบร้อยเป็นแผงหรือตัดทั้งต้นมาแขวนไว้ในโรงบ่มให้ค่อยๆ แห้งไปเอง ปกติจะไม่ใช้ความร้อนช่วยนอกจากเวลาที่มีความชื้นในบรรยากาศมาก ใบยาที่บ่มได้จะมีสีน้ำตาลอ่อนจนถึงน้ำตาลแดง มีกลิ่นฉุนคล้ายกลิ่นโกโก้ การบ่มใช้เวลานานประมาณ 8 สัปดาห์ สารจ าพวกน้ำตาลจะเกิดช้าเพราะเอนไซม์ไม่ถูกเร่ง จึงทำให้ใบยาบ่มอากาศมีน้ำตาลน้อย
ใบยาเบอร์เล่ย์ชั้นดี เป็นใบยาสุกใกล้โคนต้นซึ่งมีลักษณะเนื้อบาง น้ำหนักเบา ไหม้ลามดี สามารถดูดกลิ่นและความชื้นไว้ได้มาก ส่วนใบยากลางต้นและยอดต้นมีคุณภาพต่ำกว่ามีปริมาณนิโคตินสารประกอบไนโตรเจนและกรดสูง แต่มีปริมาณน้ำตาลน้อยการเก็บใบยา 2-3 ครั้งแรก ดำเนินการเช่นเดียวกับใบยาเวอร์ยิเนีย ทั้งการเสียบใบ การมัดกับไม้ราวยาและนำเข้าวางในโรงบ่ม หลังจากนั้นปล่อยให้ใบยาส่วนที่เหลือในไร่แก่สุก โดยสังเกตใบยาล่างสุดมีสีเหลือง ปลายใบ และขอบมีสีน้ำตาลและเริ่มแห้ง ใบยายอดเริ่มมีสีเหลือง จึงตัดโคนต้น แล้วเสียบด้วยไม้ราวยาไม้ละ 5-6 ต้น ทิ้งไว้ในไร่ 1-2 วัน (ถ้าอากาศร้อนจัดให้นำไปแขวนในร่ม) เพื่อให้ใบยาเหี่ยวและอ่อนตัว จึงนำเข้าไปวางบนชั้นในโรงบ่ม
เช่นเดียวกับการเก็บใบครั้งแรกๆ โดยให้ส่วนยอดชี้ลง ขนาดของโรงบ่มควรให้มีความสูงไม่น้อยกว่า ๕ เมตร เช่น กว้าง
8.5 เมตร ยาว 15 เมตร สูง 5 เมตร
การบ่มใบยาเบอร์เลย์เป็นการบ่มอากาศ คือการทำให้ใบยาค่อยๆ แห้งภายในโรงบ่มด้วยอุณหภูมิธรรมชาติ แต่ควบคุมความชื้นภายในโรงบ่มด้วยการปิดเปิดช่องระบายอากาศ ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นทำให้มีการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางเคมีในใบยา ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ

 • ระยะทำสีเหลือง เป็นระยะแรกที่ต้องการให้ใบยาเหี่ยวตัวเปลี่ยนเป็นสีเหลือง จะใช้เวลาประมาณ
  4-5 วัน
 • ระยะทำสีน้ำตาล ลักษณะใบยาจากสีเหลืองจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอย่างช้าๆ เนื้อใบยาค่อยๆ แห้ง
  ไปด้วย จะใช้เวลาประมาณ 10-12 วัน
 • ระยะสุดท้าย เป็นการทำแห้ง ระยะนี้จะเหลือความชื้นเพียงที่ก้านใบเท่านั้น จึงควรเปิดช่องระบาย
  อากาศให้เต็มที่ จะใช้เวลาประมาณ 18-20 วัน
บ่มใบยาสูบทำบุหรี่
บ่มใบยาสูบทำบุหรี่
พันธุ์เตอร์กิซ Turkish Tobacco

3. พันธุ์เตอร์กิซ (Turkish Tobacco)

หรือใบยาตะวันออก มีลักษณะรสกลางใช้แดดในการบ่ม เป็นใบยาที่มีขนาดเล็กเท่าฝ่ามือลงมาจะใบยายิ่งเล็กยิ่งคุณภาพดี เมื่อเก็บใบยาเริ่มจากโคนต้น ครั้งละ 3-4 ใบ นำมาร้อยด้วยเชือกยาว ผึ่งลมไว้ 3-4 วัน จึงนำไปตากแดด การบ่มมีสภาวะอยู่ระหว่างใบยาบ่มไอร้อนและใบยาบ่มอากาศ

เพราะได้รับความร้อนขณะผึ่งแดด ใบยาตะวันออกจึงมีองค์ประกอบเคมีอยู่ระหว่างใบยา 2 ประเภท ที่กล่าวมาแล้ว
สิ่งที่ทำให้ใบยาชนิดนี้มีกลิ่นผิดแผกไปจากใบยาชนิดอื่นไม่ใช้เพราะวิธีการบ่ม แต่เป็นเพราะปริมาณน้ำมันหอมระเหยซึ่ง
ทำให้ใบยามีกลิ่นเฉพาะตัว และเป็นส่วนผสมที่จำเป็นสำหรับบุหรี่รสอเมริกัน ซึ่งใบยาประเภทนี้มีอยู่ 5-10 เปอร์เซ็นต์
หรือมากกว่าเล็กน้อย ใบยาเตอร์กิซชั้นดี เป็นใบยาตั้งแต่กลางต้นถึงยอดต้น จะเป็นใบยาที่มีกลิ่นหอมที่สุดให้ควันหอ
มีนิโคตินน้อย สารประกอบไนโตรเจนน้อยถึงปานกลาง และมีปฏิกิริยาเป็นกรดแรง

การเก็บใบยาเก็บเป็นใบๆ เช่นเดียวกับใบยาเวอร์ยิเนียครั้งหนึ่งๆ เก็บประมาณ 3-5 ใบต่อต้น แต่ละครั้งห่างกัน 4-7 วัน เมื่อเก็บเสร็จแล้วแยกใบยาเป็นพวกๆ ตามขนาดและคุณภาพ แล้วร้อยที่โคนก้านใบเข้าด้วยกันด้วยเข็มและเชือก เมื่อร้อยเต็มเชือกแล้วนำไปผูกกับกรอบไม้ผึ่งไว้ในร่มเป็นเวลา 1-3 วัน จึงนำไปตากแดดรำไรและแดดจัดอีก 15-20 วันแล้วแกะเชือกออกจากกรอบไม้นำปลายเชือกแต่ละด้านมาผูกกันคล้ายพวงมาลัย และแขวนผึ่งในร่มอีก3-5 วัน เพื่อให้ใบยาอ่อนตัวก่อนที่จะนำไปกองหมักอีก 10-15 วัน จึงนำไปอัดเป็นห่อ เพื่อรอจำหน่าย

4. พันธุ์พื้นเมือง (Nicotiana Tabacam) ใบยาประเภทนี้เมื่อเก็บใบยาแล้วจะนำมาหั่นด้วยเครื่องหั่น
ใบยาสด ใบยาสดที่หั่นให้เป็นฝอยแล้ว จะเกลี่ยลงบนแผงสานด้วยไม้ไผ่ หรือกระแชง ตากแดด 3 วัน ใบยาจะแห้งสนิท
ใบยาจะมีกลิ่น รส และความฉุนตามธรรมชาติ ใช้มวนสูบด้วยใบจากหรือใบตองแห้ง ยาเส้นที่มีคุณภาพดีจะมีเส้นยา
หนา มีน้ำหนัก เหนียว กลิ่นฉุนจัด และนุ่มไม่แห้งกรอบ

พันธุ์พื้นเมือง Nicotiana Tabacam

สำหรับวิธีการอีกวิธีเมื่อเก็บใบยาสดแล้ว นำใบมาเรียงซ้อนกันโดยตั้งเอาก้านลง และคลุมด้วยผ้าใบ
หรือเสื่อบ่มในร่ม 4-5 วัน เพื่อให้ใบยาเหี่ยวและเปลี่ยนเป็นสีเหลืองจากนั้นนำใบมากรีดเอาก้านกลางใบออก แล้วนำใบ
มาซ้อนๆกันม้วนใบเป็นแท่งกลมโตๆ วางบนรางไม้ของเครื่องหั่นใบยาสดค่อยๆ เลื่อนม้วนใบยาให้ผ่านไม้เจาะรูกลมซึ่ง อยู่ติดในแนวตั้งกับรางไม้ ใบยาส่วนที่ผ่านไม้เจาะรูกลมจะถูกหั่นลงด้วยมีดคมขนาดใหญ่และมีภาชนะรองรับ

นำยาเส้นที่หั่นได้ไปเกลี่ยเป็นแผ่นบนแผงไม้ไผ่สาน กว้าง 25 เซนติเมตร ยาว 2.5 เมตร โดยประมาณ ตากแดดอีก ประมาณ 3 วัน จนแห้งสนิท จึงม้วนยาเส้นหมักเก็บไว้เพื่อรอการจำหน่าย ใบยาส่วนยอดจะจำหน่ายได้ราคาดีกว่าใบยากลางและใบยาส่วนล่างของต้นตามลำดับ

กรรมวิธีผลิตยาเส้น

 • เมื่อรับใบยามาจากเกษตรกรแล้ว จะทำการฉีดน้ำเพิ่มความชื้นเพื่อทำการแยกใบยาสูบออกจากกันสำหรับเตรียมเข้าเครื่องหั่นใบยา
 • นำใบยาที่ทำการแยกออกจากกันมาเข้าเครื่องหั่นใบยาให้เป็นเส้นใบยา
 • นำใบยาที่หั่นจากเครื่องหั่นใบยา มาทำการอบให้แห้ง และเป็นการคัดแยกกากออกโดยมีการควบคุมอุณหภูมิความร้อน และระยะเวลาในการอบ
 • เมื่อผ่านกรรมวิธีอบใบยาให้แห้งเรียบร้อยแล้ว จะนำเข้าเครื่องดูดความชื้นออกจากใบยา และคัดแยกกากที่ยังเหลืออยู่
 • นำใบยาเส้นที่ได้มาทำการบรรจุเพื่อเตรียมจำหน่าย
บุหรี่ไทยถูกดีดอทคอม

บุหรี่ไทยถูกดี & บุหรี่นอก – BURITHAITHUKDEE

มีบุหรี่ไทยนอกปลีกส่งให้คุณเลือกหลากหลายรายการ ที่คุ้มค่ามากๆ!

 • บุหรี่นอกเก็บเงินปลายทาง
 • บุหรี่นอกของแท้
 • บุหรี่นอกปลีกส่ง
 • บุหรี่นอกราคาถูก
 • บุหรี่ไทย

ส่งไวทั่วไทยใน 3 วัน จัดส่งทั่วประเทศ มีให้เลือกมากกว่า 100 รายการ

ขั้นตอนการสั่งซื้อบุหรี่ร้านเรา

1. เลือกบุหรี่ที่ต้องการผ่านตระกร้าสินค้า

2. กดสั่งซื้อบุหรี่

3. ชำระเงินโดยการโอนเงิน แล้วแนบสลิปชำระเงิน

4. หากเก็บเงินปลายทางรอรับบุหรี่ได้เลย ข้อกำหนดการเก็บเงินปลายทาง

5. ตรวจสอบสถานะการขนส่งทางลิงค์นี้ คลิกเพื่อตรวจสอบ (ทำการ login ก่อนนะครับ)

ช่องทางการสั่งซื้อสินค้าพอตใช้แล้วทิ้ง

www.podpord.com | จำหน่ายพอตใช้แล้วทิ้ง pilot,vome,supbliss,randm

www.randmthailand.com | จำหน่ายพอตใช้แล้วทิ้งและอุปกรณ์พอต randm,pilot

www.vapepord.com | จำหน่ายพอตสูบแล้วทิ้ง ครบวงจร

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.